ExxonMobil™ neo acids

ExxonMobil™ neo acids แสดงโครงสร้างที่มีการแตกแขนงสูง โดยที่หมู่คาร์บอกซิลิกติดอยู่กับอะตอมของคาร์บอนควอเทอร์นารีโดยที่ R1, R2 และ R3 เป็นกลุ่มอัลคิล โครงสร้างที่มีลักษณะความเกะกะอันเกิดจากโครงสร้างกรดนีโอช่วยให้เกิดความเสถียรทางความร้อนและไฮโดรไลติกที่ดีเยี่ยมในอนุพันธ์ และยังช่วยให้กรดนีโอเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างสารเคลือบอนุพันธ์ 

ชื่ออื่น ๆ : กรดนีโอดีคาโนอิก
CAS  : 26896-20-8
สูตรทางเคมี : Complex Substance
การประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม : ExxonMobil™ neo acids ถูกใช้เป็นสารตัวกลางหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เกลือโลหะของกรดนีโอเดคาโนอิกสามารถประยุกต์ใช้ได้ในงานหลากหลายรูปแบบ เช่น สารเติมแต่งช่วยให้สีแห้งเร็ว สารทำให้คงตัวสำหรับพีวีซี หรือตัวเร่งปฏิกิริยา ในส่วนอนุพันธ์เปอร์ออกไซด์จะใช้เป็นตัวเริ่มปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน ในส่วนอนุพันธ์เอสเทอร์ของกรดนีโอเดคาโนอิกใช้ในการเคลือบพื้นผิว ในสภาวะโมเลกุลที่เป็นกลาง กรดนีโอเดคาโนอิกถูกใช้เป็นของไหลสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ

ทีมงานของเรายินดีตอบทุกข้อสงสัย เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

You Have Any Questions?

Feel free to contact us.

Our Brenntag team is waiting to hear from you. It is easy to get in touch with a local Brenntag representative, either by phone, email or fill out the form to begin the conversation.

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response tothe varied demands of today’s customers and consumers. We are completely dedicated to our task, as we believe it will help to further improve the quality of life of Thai people.

CONTACT

Exxal™ 13

แอลกอฮอล์ Exxal 13 มีลักษณะเป็นแอลกอฮอล์ปฐมภูมิ และเป็นส่วนผสมของไอโซเมอร์ของโครงสร้างที่มีกิ่งก้านต่างกันที่มีสายคาร์บอนทั้งแบบเลขคี่และเลขคู่ตั้งแต่ C11 ถึง C14 โดยส่วนใหญ่เป็น C13

ชื่ออื่น ๆ : แอลกอฮอล์ C11-C14-ไอโซ-, C13-ริช ,ไตรเดซิลแอลกอฮอล์
CAS  : 68526-86-3
สูตรทางเคมี : Complex Substance
การประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม : *สารลดแรงตึงผิวทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเคมีทางการเกษตร อุตสาหกรรมการสังเคราะห์พอลิเมอร์ อุตสาหกรรมการเคลือบ อุตสาหกรรมทำความสะอาดและสารทำความสะอาด อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล * น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ * น้ำมันหล่อลื่นทางอุตสาหกรรม * พลาสติไซเซอร์ * สารให้ความนุ่มลื่นในเครื่องสำอาง * สารยึดติดและสารเคลือบ * สารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่น * สารป้องกันการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ชนิด PVC * สารเติมแต่งป้องกันการลามไฟของพอลิเมอร์ * การสกัดแร่ * ทิน สเตบิไลเซอร์สำหรับ PVC * สารปรับปรุงความหนืดสำหรับน้ำมันหล่อลื่น

ทีมงานของเรายินดีตอบทุกข้อสงสัย เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

You Have Any Questions?

Feel free to contact us.

Our Brenntag team is waiting to hear from you. It is easy to get in touch with a local Brenntag representative, either by phone, email or fill out the form to begin the conversation.

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response tothe varied demands of today’s customers and consumers. We are completely dedicated to our task, as we believe it will help to further improve the quality of life of Thai people.

CONTACT

Exxal™ 10

แอลกอฮอล์ Exxal 10 มีลักษณะเป็นแอลกอฮอล์ปฐมภูมิ และเป็นส่วนผสมของไอโซเมอร์ของโครงสร้างที่มีกิ่งก้านต่างกันที่มีสายคาร์บอนทั้งแบบเลขคี่และเลขคู่ตั้งแต่ C9 ถึง C11 โดยส่วนใหญ่เป็น C10

ชื่ออื่น ๆ : แอลกอฮอล์, C9-11-ไอโซ-, C10 -ริช, ไอโซเดซิลแอลกอฮอล์, ไอโซเดคานอล
CAS  : 68526-85-2
สูตรทางเคมี : Complex Substance
การประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม : Exxal 10 Alcohol เป็นของเหลวที่ใช้เป็นสารตัวกลางในการผลิตสารเคมีอื่นๆ ที่หลากหลาย ซึ่งใช้ในการใช้งานหลายประเภท ใช้เป็นหลักในกระบวนการของปฏิกิริยาเคมี (เช่น ethoxylation, sulfation และ esterification) กล่าวโดยสรุปก็คือ Exxal Alcohols ทำปฏิกิริยากับสารเคมีอื่นๆ เพื่อสร้างสารเคมีชนิดใหม่ จากนั้นจึงนำไปใช้ เช่น เป็นสารลดแรงตึงผิว สารซักฟอก สารซักฟอก สารหล่อลื่น หรือสารเพิ่มความคงตัว ในรูปแบบบริสุทธิ์ แอลกอฮอล์ Exxal 10 อาจใช้เป็นตัวทำละลายร่วมสำหรับการสกัดในเหมืองแร่และเป็นสารช่วยละลายสำหรับสารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่น

ทีมงานของเรายินดีตอบทุกข้อสงสัย เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

You Have Any Questions?

Feel free to contact us.

Our Brenntag team is waiting to hear from you. It is easy to get in touch with a local Brenntag representative, either by phone, email or fill out the form to begin the conversation.

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response tothe varied demands of today’s customers and consumers. We are completely dedicated to our task, as we believe it will help to further improve the quality of life of Thai people.

CONTACT

Isopar™ E Fluid

ของเหลวไฮโดรคาร์บอนไอโซพาราฟฟินิกสังเคราะความบริสุทธิ์สูง

ชื่ออื่น ๆ : C8-9 ไอโซพาราฟิน
CAS  : 64741-66-8, 90622-56-3
สูตรทางเคมี : Complex Substance
การประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม : * การเคลือบ * ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค * หมึก * กระบวนการโพลีเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระ

ทีมงานของเรายินดีตอบทุกข้อสงสัย เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

You Have Any Questions?

Feel free to contact us.

Our Brenntag team is waiting to hear from you. It is easy to get in touch with a local Brenntag representative, either by phone, email or fill out the form to begin the conversation.

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response tothe varied demands of today’s customers and consumers. We are completely dedicated to our task, as we believe it will help to further improve the quality of life of Thai people.

CONTACT

Isopar™ L Fluid

ของเหลวไฮโดรคาร์บอนไอโซพาราฟฟินิกสังเคราะความบริสุทธิ์สูง

ชื่ออื่น ๆ : แนฟทา (ปิโตรเลียม), ไฮโดรทรีตเต็ด เฮฟวี, ไอโซพาราฟินิค ไฮโดรคาร์บอน
CAS  : 64742-48-9
สูตรทางเคมี : Complex Substance
การประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม : * ละอองของเหลว * สารทำความสะอาด * การเคลือบ * เครื่องสำอาง/ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล * สินค้าในครัวเรือน * หมึกเหลว * งานโลหะ * กระบวนการโพลีเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระ

ทีมงานของเรายินดีตอบทุกข้อสงสัย เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

You Have Any Questions?

Feel free to contact us.

Our Brenntag team is waiting to hear from you. It is easy to get in touch with a local Brenntag representative, either by phone, email or fill out the form to begin the conversation.

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response tothe varied demands of today’s customers and consumers. We are completely dedicated to our task, as we believe it will help to further improve the quality of life of Thai people.

CONTACT

Isopar™ H Fluid

ของเหลวไฮโดรคาร์บอนไอโซพาราฟฟินิกสังเคราะความบริสุทธิ์สูง

ชื่ออื่น ๆ : แนฟทา (ปิโตรเลียม), ไฮโดรทรีตเต็ด เฮฟวี
CAS  : 64742-48-9, 90622-57-4
สูตรทางเคมี : Complex Substance
การประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม : * ละอองของเหลว * สารทำความสะอาด * การเคลือบ * เครื่องสำอาง/ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล * สินค้าในครัวเรือน * หมึกเหลว * งานโลหะ * กระบวนการโพลีเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระ

ทีมงานของเรายินดีตอบทุกข้อสงสัย เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

You Have Any Questions?

Feel free to contact us.

Our Brenntag team is waiting to hear from you. It is easy to get in touch with a local Brenntag representative, either by phone, email or fill out the form to begin the conversation.

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response tothe varied demands of today’s customers and consumers. We are completely dedicated to our task, as we believe it will help to further improve the quality of life of Thai people.

CONTACT

Isopar™ C Fluid

ของเหลวไอโซพาราฟินไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์ที่มีความบริสุทธิ์สูง

ชื่ออื่น ๆ : แนฟทา (ปิโตรเลียม), ไลท์ แอลคิวเลท
CAS  : 64741-66-8, 90622-56-3
สูตรทางเคมี : Complex Substance
การประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม : * ผลิตภัณฑ์สำหรับยึดติด * กระบวนการผลิตทางเคมี * ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค * เชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง

ทีมงานของเรายินดีตอบทุกข้อสงสัย เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

You Have Any Questions?

Feel free to contact us.

Our Brenntag team is waiting to hear from you. It is easy to get in touch with a local Brenntag representative, either by phone, email or fill out the form to begin the conversation.

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response tothe varied demands of today’s customers and consumers. We are completely dedicated to our task, as we believe it will help to further improve the quality of life of Thai people.

CONTACT

Isopar™ G Fluid

ของเหลวไฮโดรคาร์บอนไอโซพาราฟฟินิกสังเคราะความบริสุทธิ์สูง

ชื่ออื่น ๆ : ไฮโดรทรีตเต็ด เฮฟวี แนฟทา, ไอโซพาราฟิน แอล
CAS  : 64742-48-9, 90622-57-4
สูตรทางเคมี : Complex Substance
การประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม : * ละอองของเหลว* สารทำความสะอาด * การเคลือบ * เครื่องสำอาง/ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล * สินค้าในครัวเรือน * หมึกเหลว * งานโลหะ * กระบวนการโพลีเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระ

ทีมงานของเรายินดีตอบทุกข้อสงสัย เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

You Have Any Questions?

Feel free to contact us.

Our Brenntag team is waiting to hear from you. It is easy to get in touch with a local Brenntag representative, either by phone, email or fill out the form to begin the conversation.

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response tothe varied demands of today’s customers and consumers. We are completely dedicated to our task, as we believe it will help to further improve the quality of life of Thai people.

CONTACT

Isopar™ M Fluid

ของเหลวไฮโดรคาร์บอนไอโซพาราฟฟินิกสังเคราะความบริสุทธิ์สูง

ชื่ออื่น ๆ : ไฮโดรทรีตเต็ดคีโรซีน
CAS  : 64742-47-8
สูตรทางเคมี : Complex Substance
การประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม : * ละอองของเหลว * สารทำความสะอาด * การเคลือบ * เครื่องสำอาง/ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล * สินค้าในครัวเรือน * หมึกเหลว * งานโลหะ * กระบวนการโพลีเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระ

ทีมงานของเรายินดีตอบทุกข้อสงสัย เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

You Have Any Questions?

Feel free to contact us.

Our Brenntag team is waiting to hear from you. It is easy to get in touch with a local Brenntag representative, either by phone, email or fill out the form to begin the conversation.

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response tothe varied demands of today’s customers and consumers. We are completely dedicated to our task, as we believe it will help to further improve the quality of life of Thai people.

CONTACT

Exxsol™ D60 Fluid

ของเหลวไฮโดรคาร์บอนที่มีกลิ่นอ่อน

Other names : C13-14 ไอโซพาราฟิน, ไฮโดรทรีตเต็ด คีโรซีน
CAS  : 64742-47-8, 64742-48-9
Chemical formula : Complex Substance
Industrial Application : **ละอองของเหลว * น้ำยาซักผ้าห่ม * สารทำความสะอาด * การเคลือบ * ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค * งานโลหะ * น้ำยาถอดแบบแม่พิมพ์

ทีมงานของเรายินดีตอบทุกข้อสงสัย เรากำลังรอการติดต่อจากคุณ

You Have Any Questions?

Feel free to contact us.

Our Brenntag team is waiting to hear from you. It is easy to get in touch with a local Brenntag representative, either by phone, email or fill out the form to begin the conversation.

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response tothe varied demands of today’s customers and consumers. We are completely dedicated to our task, as we believe it will help to further improve the quality of life of Thai people.

CONTACT