นโยบายคุณภาพ

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

“บริษัทมุ่งเน้นคุณภาพ การบริการที่ดี เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 9001”

ISO 9001 : 2015

ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปี 2021

ISO 9001 : 2015

ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปี 2024

 

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย โดยบริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการดังนี้

1. ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงาน เพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่องและแข่งขันได้

2. จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3. ควบคุมการจัดส่งสินค้า และบริการที่ดี เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

4. มีการดำเนินการควบคุมดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการให้บรรลุตามเป้าหมาย

พนักงานบริษัทฯและบุคลากรทุกคนต้องนำนโยบายดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล