ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES : CSR)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรโดยการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้มีการกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม”

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์นั้น จะต้องได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสูงสุด โดยที่บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบ มาตรฐาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม

               คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

               บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

– ไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ โดยการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจ ที่อาจทำให้กระทบต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง

– หลีกเลี่ยงการตกลงหรือพูดคุยกับพนักงานของคู่แข่ง เกี่ยวกับการตลาด แผนธุรกิจต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

– รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

– ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

2การเคารพสิทธิมนุษยชน

               บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งจึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกันในการทำงาน

3การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

               บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัท รวมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

               บริษัทฯ ดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกอบรมพนักงานในฝ่ายงานต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกเพื่อเพิ่มความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมกลับมาถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานได้รับความรู้ดังกล่าวด้วย เช่น การอบรมมาตรฐานบัญชีที่ออกใหม่ การอบรมเรื่องระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

4ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

               บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะมีความเป็นเลิศในด้านการส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าตลอดจนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณของพนักงาน และสำหรับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายนั้น จะมาจากบริษัทผู้ผลิตที่มีขนาดใหญ่ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก ซึ่งบริษัทต่างๆ เหล่านี้ เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า และในด้านจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

5การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

            บริษัทฯ ประกอบธุรกิจแบบซื้อมาและจำหน่ายไป (Trading) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกและสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต/ผู้ขายที่ได้มาตรฐาน และมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยรวม ทั้งที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานและคนในสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดมากกว่าผลตอบแทนทางธุรกิจ จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ดังนี้

– ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

– ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม

– รักษาสถานที่ทำงานให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือมาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีที่สุดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

– บริษัทจะควบคุมดูแลทุกขั้นตอนของการจัดส่งสินค้า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับพนักงาน ลูกค้า ทั้งในด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

– บริษัทจะบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการประหยัดพลังงานในกิจกรรมของบริษัท และพยายามบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

               บริษัทฯ มีนโยบายที่จะร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและสังคม ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชุมชนใกล้เคียงที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ และให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชน เพื่อการสร้างสรรค์สังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

        บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและรอบๆ สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้นําหลักการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดังนี้

– บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัท กำหนดไว้

– บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและเอื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      

– บริษัทฯ ถือว่าการดำเนินการความปลอดภัยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน

– บริษัทฯ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ อาทิเช่น ห้องสุขา ตู้น้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน (มีการตรวจสอบไส้กรองทุกเดือน) และคลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

– บริษัทฯ จะดำเนินการควบคุม ดูแล สภาพแวดล้อมภายในและบริเวณรอบๆ บริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด    

– ทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

          คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่บั่นทอนทำลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

          โดยคุณพละ สุขเวช ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ทางคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติรับรองบริษัทเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยมีระยะเวลา 3 ปี

          ดังนั้น จากแนวทางของบริษัทฯ ที่ชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้แนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

– ห้ามมิให้กรรมการ บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน   

– จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่างๆ

– สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

          จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 148 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

          ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2563 ซึ่งรวมพนักงานที่มีการเข้าออกระหว่างปีโดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 60.62 ล้านบาท

          บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากรตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรพนักงานให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่องค์กรมีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง

          จากการดำเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีส่วนเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจนส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ

          นอกจากนี้ บริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้หรือลาออกจาก บริษัทหลังจากทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2563 ได้มีการดำเนินการดังนี้

– กิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยบริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้าง ศาสนสถานต่างๆ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าทอดกฐินกับวัดต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

– กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกของพนักงาน ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในสำนักงาน/คลังสินค้าดังนี้

     – – การรณรงค์การใช้กระดาษที่ใช้แล้วในสำนักงาน (Reuse Paper)

     – – การรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ เพื่อสุขภาพ และสามารถทำให้ประหยัดพลังงานอีกด้วย

     – – การรณรงค์ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักเที่ยง และช่วงเวลาที่ออกไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน

     – – การรณรงค์การใช้ภาชนะที่สามารถนำมาใช้ต่อได้ โดยไม่ต้องทำการทิ้ง เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน เช่นกล่องข้าว (ปิ่นโต) แก้วน้ำประจำตัว เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านกิจกรรม