Slide

โอกาสร่วมงานกับเรา

ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนสนับสนุนให้ทำงานตามตำแหน่งที่เหมาะสมกับความสามารถพร้อมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอบริษัทได้มีการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและการทำประกันชีวิตแบบกลุ่มเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน

Slide 2

CAREERS

We are fully committed to providing high quality and environment-friendly solvents in response to the varied demands of today’s customers and consumers.

JOB OPPOTUNITIES

The human resource is the most important factor to the success of the company’s performance. The company realized and has policy to support the work of employees such as the training policy, the provident fund, and the insurance to cover the risk from operation of employees.

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ไม่ว่าคุณกำลังจะพึ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงานหรือมีประสบการณ์มาแล้วหลายปีหากคุณสนใจจะร่วมงานกับบริษัทที่ให้ประสบการณ์การทำงานที่ท้าทายและเติมเต็มโอกาสในการพัฒนาเส้นทางอาชีพเรากำลังมองหาผู้มีคุณสมบัติตามสายงาน ดังต่อไปนี้

ฝ่ายวางแผนการตลาดและจัดซื้อ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง

ฝ่ายไอซีทีและธุรกิจดิจิทัล

APPLICATION FORM