คณะกรรมการ

นายพละ สุขเวช

ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ

นายวิรัช สุวรรณนภาศรี

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ดร.กาญจนา สุวรรณนภาศรี

กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นาวสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี

กรรมการผู้จัดการ

ดร.เขียน วงศ์สุรีย์

กรรมการอิสระ

นายพูลศักดิ์ ต้นสิทธิพันธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์

ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์
วิทิตศานต์

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

MR.PALA SOOKAWESH

Chairman of the Board of Directors and Independent Director

นายวรพจน์ อุชุไพบูลวงศ์

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ

คุณสมเจตน์ สายฝน

นายสมเจตน์ สายฝน

กรรมการ

MISS SUTHIDA SUWANNAPASRI

Assistant Managing Director
and Director of Authorization sign

คณะกรรมการ

Mr.Pala Sookawesh

Chairman of the Board of Directors and Independent Director

Mr.Virat Suwannapasri

Chairman of the Advisory Board and Director of Authorization sign

Mrs.Kanjana Suwannapasri

Duputy of the Advisory Board and Director of Authorization sign

Dr.Tharapong Vitidsant

Audit Committee and Independent
Director

Mr.Vorapote Uchoepaiboonvong

Audit Committee and
Independent Director

Mr.Somjate Saifon

Director

MR.PALA SOOKAWESH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

MR.PALA SOOKAWESH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Mr.Vorapote Uchoepaiboonvong

Audit Committee and
Independent Director

Mr.Somjate Saifon

Director

MR.PALA SOOKAWESH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

MR.PALA SOOKAWESH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.