คณะกรรมการ

นายพละ สุขเวช

ประธานกรรมการ และ

กรรมการอิสระ

นายวิรัช สุวรรณนภาศรี

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการการบริหาร

ดร.กาญจนา สุวรรณนภาศรี

กรรมการ

นาวสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

นายพีรพล สุวรรณนภาศรี

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.เขียน วงศ์สุรีย์

กรรมการอิสระ

นายพูลศักดิ์ ต้นสิทธิพันธ์

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 

ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์

ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์
วิทิตศานต์

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

MR.PALA SOOKAWESH

Chairman of the Board of Directors and Independent Director

นายวรพจน์ อุชุไพบูลวงศ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คุณสมเจตน์ สายฝน

นายสมเจตน์ สายฝน

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

MISS SUTHIDA SUWANNAPASRI

Assistant Managing Director
and Director of Authorization sign

คณะกรรมการ

Mr.Pala Sookawesh

Chairman of the Board of Directors and Independent Director

Mr.Virat Suwannapasri

Chairman of the Advisory Board and Director of Authorization sign

Mrs.Kanjana Suwannapasri

Duputy of the Advisory Board and Director of Authorization sign

Dr.Tharapong Vitidsant

Audit Committee and Independent
Director

Mr.Vorapote Uchoepaiboonvong

Audit Committee and
Independent Director

Mr.Somjate Saifon

Director

MR.PALA SOOKAWESH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

MR.PALA SOOKAWESH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Mr.Vorapote Uchoepaiboonvong

Audit Committee and
Independent Director

Mr.Somjate Saifon

Director

MR.PALA SOOKAWESH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

MR.PALA SOOKAWESH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.